piatok, 22. júla 2016

Ciele a návrhy projektu VenusMédiá nám chrlia jeden problém za druhým, no uskutočniteľné plány na ich zmiernenie v nich akosi nebadať. Identifikovať príčiny a zavádzať riešenia je zložitejšie, to nedokáže každý.

Projekt  Venus  je  skutočným  plánom  navrhujúcim  zrod  novej  civilizácie  -  takej,  ktorá  je  založená  na starostlivosti o ľudí o životné prostredie a jeho zúrodňovaní. Plány  projektu  Venus  ponúkajú  alternatívy založené na vedeckých možnostiach mieru a udržateľnosti. Zavedením ekonomiky založenej  na  zdrojoch  a  mnohopočetných  inovatívnych  a  environmentálnych  technológiách priamo aplikovaných do sociálneho  systému  dôjde  v  projekte  Venus  k  dramatickému  zníženiu  a  potlačeniu mnohých problémov, ktoré dnes bežne vídame. Mnohé dysfunkčné spôsoby správania dnešnej spoločnosti pramenia v dehumanizácii monetárnym systémom. Navyše technológia bude nahrádzať ľudskú pracovnú silu strojmi, čo spôsobí zníženú alebo nedostatočnú kúpnu silu obyvateľstva.

Projekt Venus navrhuje systém, v ktorom by automatizácia a technológia boli integrované do celkového holistického sociálno-ekonomického dizajnu, v ktorom by primárnu funkciu zohrávalo maximalizovanie kvality života a tá by bola uprednostnená pred profitom. Tento projekt takisto ponúka súbor výnosných a praktických hodnôt. Celý projekt je v dokonalej harmónii s duchovnými aspektmi a ideológiami, ktoré možno nájsť vo väčšine svetových náboženstiev. Celý projekt Venus sa však od filozofických a náboženských prúdov líši tým, že poskytuje návrhy ako pretaviť tieto ideály do skutočnosti.

Dlhodobé plány prvej fázy projektu Venus sú už rozbehnuté v plnom prúde. Jacque Fresco a jeho spolupracovníčka  Roxanne  Meadowsová  dokončili  konštrukciu  25  árového výskumného  centra  Venus  na  Floride,  aby  mohli  názorne  demonštrovať  návrhy  projektu Venus.  Videá,  CD,  plagáty,  pamflety,  modely,  preklady  a  knihy  akou  je  napríklad  „To najlepšie čo si za peniaze nekúpite: Za hranicami politiky, chudoby a vojny“ už uzreli svetlo sveta,  aby  dopomohli  svojím  zakladateľom  šíriť  myšlienku  a  zvýšiť  taktiež  aj  povedomie  o projekte Venus u širšej verejnosti. Fáza  dva  zahŕňa  produkciu  celovečerného  filmu  vykresľujúceho  fungovanie  sveta podľa  plánov  projektu  Venus.  Ide o  pozitívnu  víziu  mierumilovnej spoločnosti, v ktorej by všetky ľudské bytosti tvorili jednu globálnu rodinu na planéte Zem. Civilizácia, v ktorej sa všetci jedinci snažia lepšie pochopiť svet, ktorý nás obklopuje. Tento film je navrhnutý tak, aby priniesol nielen zábavný  prvok blízky dieťaťu, ale aj jeho edukačnú stránku určenú dospelému divákovi. Aby sme otestovali návrhy a náčrty tohto projektu, celý tím projektu Venus prostredníctvom výskumného experimentálneho mesta  plánuje  zaviesť  ideály  do  praxe. Už  sa  začalo  pracovať  na  náčrtoch  pre  väčšinu prvotných technológií a budov. Dotácie sú však v súčasnosti príliš nízke na podporu vybudovania takéhoto prvého mesta.

Nové experimentálne mesto sa zameria na plnenie cieľov projektu Venus, medzi ktoré patria:
- prijatie deklarácie svetových zdrojov za spoločné dedičstvo všetkých ľudí
- preklenutie umelých hraníc, ktoré v súčasnosti svojvoľne rozdeľujú národy
- náhrada monetárneho systému národných ekonomík ekonomikou založenou na prírodných zdrojoch
- asistovanie pri stabilizácii svetovej populácie prostredníctvom vzdelávania a dobrovoľnej kontroly pôrodnosti
- kultivácia i obnova prirodzeného životného prostredia podľa  našich  najlepších schopností a možností
- redizajn miest, transportných systémov, poľnohospodárstva a priemyslu do takej miery, aby boli energeticky sebestačné, prostrediu neškodné i schopné slúžiť potrebám ľudí
- postupné zbavenie sa korporácií i vlád (na miestnej, národnej i nadnárodnej úrovni) ako spôsob spoločenského manažmentu
- zdieľanie a zavádzanie nových technológií v prospech všetkých národov
- rozvoj a používanie čistých obnoviteľných zdrojov energie
- výroba produktov najvyššej kvality pre úžitok celého ľudstva
- vypracovanie štúdií vplyvu výstavby akýchkoľvek rozsiahlych projektov na životné prostredie
- podpora kreativity a poskytovanie širokej škály podnetov smerom ku konštruktívnemu úsiliu
- ukončenie nacionalizmu, náboženskej neznášanlivosti i predsudkov prostredníctvom vzdelávania
- eliminovanie vládnej elity – technicky alebo inak
- uprednostniť riadny výskum pred náhodnými názormi pri dosahovaní metodológií
- podpora komunikácie na školách v takej miere, aby náš jazyk korešpondoval s fyzickými podmienkami sveta
- zabezpečenie nielen potrieb pre život, ale aj ponúknuť výzvy stimulujúce myseľ, s cieľom vyhnúť sa jednotvárnosti a dosiahnuť rôznorodosť jedincov       
  
V experimentálnom meste by sa nachádzal informatívny a zábavný tematický park. Môžete tu nájsť inteligentné ubytovacie priestory, vysoko-efektívne a neznečisťujúce transportné systémy, pokročilú počítačovú technológiu a množstvo ďalších inovácií, ktoré splnohodnotia životy všetkých ľudí – vo veľmi krátkom časovom rozsahu. Okrúhle  mesto  by  bolo  len  prechodnou  fázou  a  mohlo  by  sa  vyvíjať  z  polo-kooperatívnej  spoločnosti založenej  na  peniazoch  na  ekonomiku  založenú  na  zdrojoch. Takéto mesto by  mohlo poslúžiť ako prototyp  pre  sériu miest  skonštruovaných v  rôznych častiach sveta. Miera progresu  bude  záležať  na dostupnosti finančných zdrojov vyzbieraných počas počiatočných fáz a na ľuďoch, ktorí sa identifikujú s projektom, zúčastnia sa a podporia myšlienku, napredovanie a ciele projektu Venus.

Len čo sa tieto nové komunity rozvinú a stanú sa všeobecne akceptovanými, môžu reprezentovať vhodné základy pre novú civilizáciu s tým, že uprednostnia proces evolúcie pred revolúciou. Nikto  však  nedokáže predpovedať  budúcnosť. Dokážeme ju len odhadnúť na základe súčasných informácií  a  trendov. Populačný  rast,  technologický  vývoj,  globálne  podmienky  v  životnom  prostredí, dostupné zdroje sú prvoradými kritériami pre budúce projekcie.

Neexistuje žiadna filozofia alebo názor, či už náboženský, politický, vedecký alebo ideologický, s ktorým by nemal nikto problém. No môžeme si byť istí, že jediný aspekt projektu Venus, ktorý môže pôsobiť zastrašujúco je ten, ktorý by sa pokúsil doň niekto začleniť. Projekt  Venus  nepredstavuje  utópiu ani orwellovskú dystópiu a nereprezentuje  ani  sny  nepraktických idealistov. Práveže  naopak    ponúka  dostupné  ciele  vyžadujúce  si  inteligentné aplikovanie toho, čo už vieme. Jediné existujúce limity sú tie, ktoré si sami stanovíme.

Z materiálov a myšlienok projektu Venus upravil do podoby článku Marek Kopilec.

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára